Būvnormatīvs LBN 002-19

Andris Vulāns, SIA “Būvfizika” vadošais būvfizikas inženieris

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”” izmaiņas un precizējumi, kas veikti būvnormatīvā ir vērsti uz projektu kvalitātes uzlabošanu un tādējādi ēkas būvfizikālo parametru uzlabošanu. Normatīvs stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Plānotais tiesiskais regulējums var ietekmēt jebkuru personu, kura ierosinās un veiks būvniecību – projektētājus, būvkomersantus un būvniecības ieceres ierosinātājus. Noteikumu prasības būs saistošas būvniecības procesā iesaistītām fiziskām un juridiskām personām būvprojektēšanas un būvdarbu izpildes stadijā.

LBN 002-19 svarīgāko izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar LBN 002-15 redakciju

 • Paplašināts regulējums, ko nosaka LBN 002 un kam ir saistošs būvprojekta izstrādes procesā
 • Mainīts formulējums par LBN 002 piemērošanu vēsturiskās ēkās
 • Paplašināts ēku klāsts, uz kurām ir attiecināms LBN 002 regulējums
 • Izvērsts plašāk termisko tiltu skaidrojums un papildu ieviesta pelējuma veidošanās risku novērtējuma prasība
 • Kardināli mainīta normatīvo siltumtehnisko vērtību piemērošanas kārtība būvelementiem
 • Paplašinātas prasības par būvelementu ūdens mitruma radītu bojājumu novērtējumu
 • Precizēts definējums par aprēķinos izmantojamajiem izejas datiem
 • Ieviestas izmaiņas ēkas gaiscaurlaidības mērījumu novērtējuma prasībās
 • Ieviestas minimālās tvaika pretestības vērtības būvelementiem.

Secinājumi par LBN 002-19 ieviestajām izmaiņām

 • Ar LBN 002-19 stāšanās spēkā brīdi normatīvu līmenī notiek pāreja no ēkas būvelementu tikai siltumtehniskās projektēšanas uz visas ēkas energoefektivitātes novērtējuma izstrādi
 • Tikai U-vērtību aprēķins būvprojektā ir vēsture! Tagadne ir visas ēkas energoefektivitātes novērtējums!
 • Prasības projekta būvfizikālajai detalizācijai (kvalitātei) ir būtiski paaugstinātas
 • Projektēšanas būfizikālā rakstura kļūdas, nepilnības ir precīzāk normatīvi verificējamas
 • Savlaicīgam ēkas energoefektivitātes izvērtējumam (jau projektēšanas stadijā) jākļūst par pašsaprotamu un ekonomiski svarīgu aktivitāti arī no ēkas būvizmaksu aspekta
 • Augsta un korekta ēku energoefektivitātes aprēķinu detalizācija un kompetence būs papildu izaicinājums ceļā uz kvalitatīvu aprēķinu rezultātu
 • AVK inženieriem būs nepieciešams pilnveidot izpratni un pilnveidot kompetenci par augstas energoefektivitātes ēkām
 • Ēkas energoefektivitātes kontrolei būvniecības laikā, piem., BlowerDoorTesta veidā būs jākļūst par pašsaprotamu aktivitāti, lai kontrolētu projektēšanās stadijā definētos ēkas energoefektivitātes sasniedzamos rādītājus un samazinātu mitruma pārneses procesu radītus bojājumus ēkās.

Ņemot vērā lielo interesi par LBN 002-19 jaunievedumiem un to ieviešanas praktiskajiem aspektiem projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības procesā piedāvājam novadīt informatīvu lekciju par LBN 002-19.

Lekcijas saturs: izklāstītas svarīgākās izmaiņas, kuras mainīsies pārējā no LBN 002-15 uz LBN 002-19. Plašāk tiks aplūkotas prasību izmaiņas, kas skar ēkas aprēķina siltuma zudumu koeficienta aprēķinu un pārēju uz ēkas kopējo energoefektivitātes novērtējumu. Aplūkotas izmaiņas, kas skar normatīvo un maksimāli pieļaujamo U-vērtību piemērošanu. Sniegta informācija par jauninājumiem, kas skar termisko tiltu un būvelementu ūdens tvaika caurlaidības novērtējumus., kā arī par daudziem citiem jaunievedumiem attiecīgajā būvnormatīvā. Prezentācija laikā tiks arī sniegta praktiska rakstura informācija ko nozīmē ēkas siltuma bilances sastādīšana un kā LBN 002-19 prasības efektīvāk ieviest ikdienas darbā ēku projektēšanas un būvniecības procesā.

Lektors: Andris Vulāns, SIA “Būvfizika” vadošais būvfizikas inženieris, vairāk par lektoru skatīt šeit
Lekcijas ilgums: 1,5 h
Vieta: Pasūtītāja telpās. Pasūtītājs nodrošina tehnisko iespēju prezentācijas demonstrācijai no datora t.i., projektors, lielekrāna televizors utml.
Cena: 50 eur par lekciju grupai līdz 6 cilvēki, 65 eur – grupai līdz 10 cilvēkiem (cena par lekciju, ne cilvēku!)

Citi nosacījumi: Piedāvājums ir spēkā lekcijai Rīgas pilsētas teritorijā. Izdrukas materiāls netiek nodrošināts, pēc lekcijas uzņēmumam tiks nosūtīta prezentācija pdf formātā. Interesentiem ārpus Rīgas lekcija var tikt novadīta attālināti web formātā vai pie klienta, kompensējot braukšanas izdevumus.
Nepieciešamības gadījumā var tikt izsniegts apliecinājums par apmācības un semināra apmeklējumu savas kvalifikācijas celšanai.
Pieteikt semināru var aizpildot pieteikuma formu vai rakstot uz epastu info@buvfizika.lv
Semināra pieteikuma forma pieejama šeit

LBN 002-19, Vulāns, Būvfizika