Pakalpojumi

Uzņēmuma pamatdarbības virziens ir ēku siltumtehnisko jautājumu risināšana. Nodrošinām integrētu pakalpojumu klāstu, kas balstās uz augstu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus analīzes rīkus. Piedāvājam pakalpojumus, kas piemēroti komercuzņēmumiem, privātpersonām, ražošanas uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu visplašāko piedāvājumu vienkopus ikvienam, kuram ir nepieciešamība pēc būvfizikas risinājumiem. Piedāvajam pakalpojumus, kuri piemēroti gan projekta izstrādes stadijā, gan ēku būvniecības laikā, gan to ekspluatācijas un rekonstrukcijas laikā. Pie mums Jūs vienmēr saņemsiet tieši to, kas Jums ir nepieciešams!

Energoefektīvas ēkas projektēšanas uzdevums

Pasūtītājam ir jāsaņem labākais!

Ēku energoefektivitāte mūsdienās ir arvien jaunu izaicinājums un prasību apkopojums. Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti uzstādījumus un apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt siltumnīc­efekta gāzu emisiju vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Latvijā sākot ar 2021. gadu visām jaunbūvēm ir jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas kritērijiem (valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas jau kopš 2019. gada!).

Šodienas vai rītdienas ēku energoefektivitāti nav iespējams sasniegt ar risinājumiem, kuri bija atbilstīgi pirms 10 vai pat 1 gada! Ir nepieciešams skaidrs redzējums un izpratne kā sasniegt nepieciešamo ēku energoefektivitāti ar skatu uz nākotnes prasībām. Bet faktiskā situācija rāda, ka daudzu projektētāju un būvūzņēmēju kompetence ir nepietiekama, lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti.
Ir svarīgi pirmo soli spert pareizi un projektēšanas darba uzdevumu sastādīt tehniski detalizēti. Nevajag lolot cerības, ka vienkārša atsauce uz normatīvajiem aktiem, piem., LBN, ISO automātiski nodrošina visu nosacījumu izpildi. Paviršs projektēšanas uzdevums nozīmē neatbilstošas apkures jaudas, nevajadzīgi dārgus būvrisinājumus, materiālus, iekārtas, neplānotus izdevumus ēkas būvniecības un ekspluatācijas laikā! Ja Jūs to visu nevēlaties, tad jāsāk ar kompetenti sastādītu projektēšanas uzdevumu sadarbībā ar SIA “Būvfizika” speciālistiem!

Labi sastādīts projektēšanas uzdevums, kas ietver arī prasības par ēkas energoefektivitātes risinājumiem un sasniegšanas nosacījumiem ir nevis izdevumi, bet finansiāli ieguvumi, kas tiek iegūti nepārmaksājot par nevajadzīgām sistēmām un materiāliem, nepareizi nodimensionētiem apkures katliem, ventilācijas iekārtām un jau projektēšanas stadijā savlaicīgi identificētiem un novērstiem būvdefektiem, kas rastos projektēšanas procesā bez atbilstošas detalizācijas pakāpes.

wufi analize
wufi analize

Būvfizikas risinājumi arhitektiem

Uzticiet ēkas būvfizikas un energoefektivitātes jautājumu risināšanu nozares profesionāļiem un esat kompetenti konkurētspējīgāki!

Arhitektu birojiem, kas veic būvprojektu izstrādi, piedāvājam sadarbības iespējas ēku energoefektivitātes un būvfizikas jautājumu risināšanā, nodrošinot plaša spektra pakalpojumus par ēku energoefektivitātes jautājumiem. Izstrādājam ēkas energoefektivitātes novērtējumus aprēķinātajai energoefektivitātei un ēkas pagaidu energosertifikātus, veicam termisko tiltu aprēķinus, būvelementu kondensācijas riska novērtējumus, būvprojekta energoefektivitātes prasību apraksta izstrādi, sniedzam konsultācijas par mezglu risinājumiem un projekta energoefektivitāti kopumā. Strādājam gan ar lieliem, gan maziem projektiem.

Pieaugot ēku energoefektivitātes prasībām, mūsdienu labas energoefektivitātes ēka ir vairāk nekā tikai biezs siltumizolācijas slānis vai 3 stiklu logi! Ēkas ar siltumenerģijas patēriņu 200 un vairāk kWh/m2 ir “vēsture”, bet ēkas ar siltumenerģijas patēriņu apkurei, piem., 45 kWh/m2 vai vēl mazāk ir daudzu risinājumu kompleksa mijiedarbība, līdz ar to jau projekta sākumstadijā ir svarīgi veikt savlaicīgu un detalizētu ēkas un risinājumu būvfizikālo analīzi, lai novērtētu gan ēkas arhitektoniskā veidola ietekmi uz ēkās siltuma zudumiem, gan izvēlēto norobežojošo konstrukciju siltumtehnisko efektivitāti, gan aprēķinātu inženiersistēmu jaudas un ražības.

Zema enerģijas patēriņa ēku, gandrīz nulles enerģijas ēku vai pasīvo ēku nav iespējams sasniegt, vienkārši izveidojot ļoti biezu ārsienas vai jumta siltinājuma slāni! Ir nepieciešama visaptveroša pieeja izanalizējot un pārdomājot visus ēkas energoefektivitāti ietekmējošos faktorus. Katra detaļa varbūt svarīga kopējā ēkas siltumbilancē. Nepieciešams izplānot un aprēķināt siltumtehniski efektīvākos konstrukciju sastāvus un mezglu savienojumus, lai mazinātu termisko tiltu negatīvo ietekmi, izplānot mezglu vietu blīvēšanas risinājumus, logu lielumu un pat to sadalījumu katrā no ēkas debespusēm. Piemēram, loga konstrukcijai vien ir iespējama 7 dažādu rādītāju izvērtēšana, lai sasniegtu labāko rezultātu.

Savlaicīgs aprēķins palīdz jau laicīgi novērtēt gan katra atsevišķa arhitektoniskā vai inženiertehniskā risinājuma ietekmi uz ēkas siltumbilanci, gan dod iespēju kādu no risinājumiem pamainot ātri iegūt priekšstatu par šādas izmaiņas ietekmi uz kopējiem ēkas energoefektivitātes un būvizmaksu rādītājiem. Reti kurai ēkai ir ideāla orientācija pret debespusēm no siltumbilances aspekta, līdz ar to pat māja ar ideāliem risinājumiem nav 100% garants zemiem ēkas apkures rādītājiem!

Arvien lielāka nozīme mūsdienu ēkās ir arī termāla komforta prasībām gan ziemā, gan vasaras periodā. Projektējot ēku, ir jādomā ne tikai par sasniedzamajiem apkures rādītājiem, bet arī par termālā komforta nosacījumiem ēkā, kas, piem., ietver arī iekštelpu pārkaršanas risku analīzi.

Lai nodrošinātu uzskatāmu un korektu ēkas energoefektivitātes aprēķinu, vienīgie Latvijā, katram ēkas energoefektivitātes aprēķinam izstrādājam ēkas aprēķina 3D modeli!