Mēs precīzi nosakām Jūsu ēkas problēmas!

www.blowerdoortests.lv

ĒKAS GAISCAURLAIDĪBAS BŪVFIZIKĀLAIS PAMATOJUMS
Siltuma pārnese norisinās difūzi un konvektīvi. Konvektīvie masas pārneses procesi parasti ir daudz reižu intensīvāki nekā difūzie. Līdz ar to ir ļoti būtiski novērst konvektīvos masas pārneses procesus norobežojošajās konstrukcijās starp iekštelpas vidi un ārējo vidi. Turklāt, izmantojot vienīgi siltumizolācijas materiālus, to nav iespējams panākt.
Neblīva ēka nozīmē nekontrolējamu aukstā āra gaisa ieplūdi iekštelpās un siltā gaisa noplūdi caur dažāda veida neblīvumiem konstrukcijās. Līdz ar to pieplūstošā aukstā gaisa uzsildīšanai telpā nepārtraukti ir jāpievada papildu siltums. Caur dažādiem neblīvumiem ieplūstošā gaisa sasildīšana var veidot pat 40% no kopējiem siltuma zudumiem. Liela nekontrolēta gaisa plūsma rada arī caurvēju, mitruma bojājumus konstrukcijās un telpu pārkaršanu va- sarā. Piemēram, caur vienu metru garu, divus milimetrus platu un 10 centimetrus dziļu spraugu pie 6 Pa spiedienu starpības telpā vienā stundā var ieplūst 15 m3 gaisa.
Daudzu Latvijas «energoefektīvo projektu» vājā vieta ir tā, ka nav atrisināti ēkas gaiscaurlaidības jautājumi!

BLOWERDOORTESTA METODIKA
BlowerDoorTesta metodika balstās uz principu, ka starp ēkas iekštelpu un ārpusi rada 50 paskālu spiediena atšķirību, tādējādi nosakot caur dažādiem neblīvumiem konstrukcijās ieplūstošā āra gaisa daudzumu. BlowerDoor iekārta sastāv no kalibrēta ventilatora gaisa plūsmas mērījumiem un speciālām mērierīcēm spiediena starpības noteikšanai starp divām mērāmām vidēm. Pārbaudes metodika balstās uz principu, ka starp vidēm tiek radīta 50 paskālu spiediena atšķirība, kas ir adekvāta 9 m/s stipra vēja iedarbībai uz ēkas visām ārējām konstrukcijām, tādējādi nosakot caur dažādiem neblīvumiem konstrukcijās ieplūstošā āra gaisa daudzumu, un iegūtos mērījumus izsaka:
• gaisa apmaiņas kārtās, attiecinātās uz ēkas iekšējo tilpumu n50 = 1/h
• gaisa caurlaidības intensitātē, attiecinātā uz grīdas platību w50 = m3/m2h
• gaisa caurlaidības intensitātē, attiecinātā uz norobežojošo konstrukciju iekšējo virsmu platību q50 = m3/m2h
Defektu vietu identificēšanai papildus izmanto termogrāfiju un veic lokālo vietu gaisa plūsmas mērījumus.

IEGUVUMI NO ĒKAS GAISCAURLAIDĪBAS PĀRBAUDES VEIKŠANAS:
• ēkas gaiscaurlaidības pārbaudi var veikt visu gadu – temperatūru starpībai starp vidēm nav būtiskas nozīmes;
• ēkas konstruktīvajam veidam (mūris, karkasa konstrukcija) un virsmu apdares risinājumam (virsmas apdare ar vai bez gaisu atdalošas šķirkārtas) nav negatīvas ietekmes uz mērāmajiem rādītājiem;
• veicot šādu pārbaudi, iespējams identificēt ne tikai defektīvās vietas, bet arī noteikt ēkas kvantitatīvos rādītājus, piemēram, ēkas atbilstību LBN 002-19 prasībām par pieļaujamo gaiscaurlaidību;
• ēkas gaiscaurlaidības pārbaude ir efektīvs kvalitātes kontroles rīks arī ēkas būvniecības procesā;
• ārpus apkures sezonas, lai fiksētu defektīvās vietas, var izmantot tādus vizuāli uzskatāmus paņēmienus kā dūmu (tvaika) plūsmas caurplūdi vai lokālveida gaisa plūsmas mērījumus;
• ar gaiscaurlaidības testu iespējams identificēt vietas, kuras ēkas ekspluatācijas laikā var izraisīt ūdens tvaika kondensācijas procesus un konstrukciju bojāšanos mitruma ietekmē.

Praksē pierādījies, ka, veicot tikai ēkas termogrāfisko apsekojumu vai arī gaiscaurlaidības testu kopā ar termogrāfiju, identificēto defektīvo vietu apmērs var atšķirties pat uz pusi. Tas nozīmē, ka, izmantojot vienīgi termogrāfiju, ir iespējams identificēt tikai 30–40% no ēkas siltumtehnisko defektu apjoma!

NORMATĪVĀS PRASĪBAS
LBN 002‐15 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (spēkā no 01.07.2015) IV. nodaļā ir noteikts, ka ”Maksimālā pieļaujamā gaiscaurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 Pa:
• dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām, bērnudārziem un publiskām ēkām:
‐ ēkām ar dabīgo ventilāciju (vēdināšanu) ‐ q 50 ≤ 3 m 3 /(m 2 x h)
‐ ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu ‐ q 50 ≤ 2 m 3 /(m 2 x h)
‐ ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju ‐ q 50 ≤ 1,5 m 3 /(m 2 x h)
• ražošanas ēkām q50 ≤ 4 m3/(m2 x h)

Vācijā saskaņā ar DIN 4108‐7 ir noteikts, ka:
‐ ēkās ar dabīgo vēdināšanu gaisa apmaiņas kārta nevar pārsniegt n50, max = 3 h‐1
‐ ēkās ar mehānisko ventilācijas sistēmu gaisa apmaiņas kārta nevar pārsniegt n50, max = 1,5 h‐1
‐ ēkās ar mehānisko ventilācijas sistēmu un siltuma atguvi (gaisa rekurperācija) gaisa apmaiņas kārta nevar pārsniegt n50, max = 1,0 h‐1
Pasīvās mājas standartiem atbilstošas mājas gaisa apmaiņas kārta ir n50, max = 0,6 h‐1.

NODERĪGI TERMINI:
BlowerDoorTesta mērījums saukts arī kā ēkas blīvuma tests, ēkas blīvuma pārsspiediena tests, ēkas vakuuma tests, gaisa spiediena tests, mājas spiediena tests, mājas hermētiskuma pārbaude, mājas blīvuma mērīšana, ēkas blīvuma pārbaude, ēkas gaiscaurlaidības pārbaude, Blower Door pārbaude, BlowerDoor mērījums, ēkas blīvējuma pakāpes (gaisa apmaiņas koeficienta n) noteikšana.
BlowerDoorTesta mērījuma rādītāji:
• gaisa tilpums V50 = m3/h ‐ norāda to, cik liels gaisa daudzums ir nepieciešams, lai radītu 50 Paskālu spiediena starpību starp iekštelpām un āra vidi.
gaisa apmaiņas kārtas attiecinātas uz ēkas tilpumu n50 = 1/h ‐ norāda, cik reižu stundā kopējais ēkas iekštelpu gaisa tilpums apmainās ar āra gaisu pie 50 Paskālu liela spiediena starpības starp iekštelpām un āra vidi.
gaisa caurlaidības intensitāte attiecināta uz norobežojošo konstrukciju virsmu platību q50 = m3/m2h ‐ norāda ieplūstošā āra gaisa daudzumu stundā attiecinātu pret ēkas visu norobežojošo konstrukciju (ārsienas, grīda, jumts, logi) kopējo aprēķina platību pie 50 Paskālu spiediena starpības starp iekštelpām un āra vidi.
• gaisa caurlaidības intensitāte attiecināta uz grīdas platību w50 = m3/m2h ‐ norāda ieplūstošā āra gaisa daudzumu stundā attiecinātu pret ēkas apkurināmo platību pie 50 Paskālu spiediena starpības starp iekštelpām un āra vidi.

Gaisa plūsmas raksturojumi:
• INFILTRĀCIJA ‐ gaisa ieplūde ēkā caur nepietiekami noblīvētām norobežojošām konstrukcijām.
• EKSFILTRĀCIJA ‐ gaisa izplūde no ēkas caur nepietiekami noblīvētām norobežojošām konstrukcijām.
• DABISKĀ VENTILĀCIJA ‐ gaisa pārvietošanās gaisa blīvuma starpības vai vēja iedarbības dēļ.
• VĒDINĀŠANA ‐ periodiska telpas gaisa apmaiņa, kas rodas, atverot logus, durvis vai īpašas ailas, bez iespējas precīzi kontrolēt apmaināmā gaisa daudzumu.

Vairāk noderīgas informācijas par kvalitatīvu ēkas energoefektivitāti skatīt sadaļā Publikācijas
SIA “Būvifizika” ēku energoefektivitātes pakalpojumus plašāk skatīt sadaļā Pakalpojumi

Latvijā veikto mērījumu pieredze:
Jaunbūve, privātmāja n50 = 0,07 1/h
Jaunbūve, privātmāja n50 = 7,28 1/h
Jaunbūve, sporta būve n50 = 0,18 1/h

BlowerDoorTesta mērījuma veikšanas gaita objektā: