Savlaicīga analīze novērš bojājumu veidošanos nākotnē!

Pastāv maldīgs priekšstats par to, ka, ūdens tvaiks nevar radīt nekādas būtiskas problēmas ēkā un par to nav jāuztraucas ēkas projektēšanas vai būvekspertīzes laikā.

No Latvijā realizēto projektu pieredzes diemžēl ir jāsecina, ka tas ir pilnīgi aplams pieņēmums, jo neredzamā tvaika radītie bojājumi ir pat ļoti redzami un mitruma bojājumu novēršana jau uzbūvētās ēkās var izmaksāt desmitiem tūkstošu euro! Turklāt tie var izrādīties liktenīgi gan ēkas iemītniekiem, radot virkni veselības problēmu, ko izraisa pelējuma sēnīte, gan būvelementiem, veicinot to sabrukšanu, ko rada, piemēram, metāla korozija ūdens tvaika kondensāta ietekmē. No šādām situācijām var izvairīties, ja visos būvniecības procesa posmos mitruma pārneses novērtējumam pieiet ar daudz augstāku atbildības izjūtu un pareizi tiek izprasta atdeve no laikus veiktas kondensācijas riska analīzes.

Būvnormatīvs LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika tikai vienas nodaļas (V. nodaļa “Būves elementu ūdens tvaika caurlaidība”) apmērā satur prasības par ūdens tvaika caurlaidības novērtējumu būvelementos. Tas ir vairāk nekā nekas, bet noteikti nepietiekami, ja mērķis ir kvalitatīvs projekts un droša būve ilgtermiņā. Piemēram, ja izvērtējam dotā būvnormatīva 25. punktu: «Ja būvelements, tā savienojumi un montāžas šuves sastāv no dažādiem slāņiem, tā siltajā pusē esošo slāņu kopējais ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents sd ir vismaz piecas reizes lielāks par aukstajai pusei piegulošo slāņu kopējo ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalentu Sd.» Līdz ar to minētais punkts paredz, ka novērtējums jāveic jebkuram būvelementam, ne tikai ārsienai. Šeit rodas jautājums, cik daudziem jumtiem ir veikts šāds novērtējums reālajā dzīvē?
Ja mitruma procesu analīze jau projektēšanas stadijā tiktu veikta Latvijā uzbūvētajām terasēm un jumta konstrukcijām, tad šodienas problemātisko terašu un jumtu negatīvā statistika noteikti būtu citāda!

Vairāk skatīt šeit

Termiskie tilti – ēkas daļa, kur viendabīgo norobežojošo konstrukciju termisko pretestību jūtami izmaina sekojošie faktori:
• Norobežojošo konstrukciju vai to daļu šķērso materiāli ar atšķirīgu siltumvadītspēju
un/vai
• Izmainās materiālu biezums
un/vai
• Ir starpība starp būvelementa ārējiem un iekšējiem izmēriem, kā tas ir, piemēram, sienu/griestu/grīdas savienojuma vietās.

Termisko tiltu negatīvā ietekme:
– palielina siltumenerģijas patēriņu ēkā
– pazemina virsmas temperatūru
– rada kondensācijas draudus, bojā konstrukcijas
– termisko tilti veicina pelējuma sēnīšu attīstību
– pasliktinās iekštelpu klimats, komforta līmenis

Termiskajiem tiltiem aprēķina vērtības nosaka saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10211 ‐ Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini.

Vairāk skatīt šeit
Vairāk skatīt šeit