Uzraudzība

Energoefektīvu ēku būvniecības process saistīts ar daudz detalizētāku un kompetentāku būvuzraudzības gaitu.

Uzmanība ir jāpievērš daudzām niansēm, kurām „parastā” būvuzraudzības procesā netiek pievērsta tik būtiska loma, piemēram,

Energoefektīvu ēku būvuzraudzības process nav tikai „papīru būšana”, bet arī projekta izmaiņu ietekmes uz ēkas energopatēriņu kontrolaprēķini un kvalitātes kontroles mērījumi objektā jau ēkas būvniecības procesā.

Laikā, kad ēku energoefektivitātei pievērš arvien lielāku uzmanību, kā arī būvprojektos pielietoto materiālu klāsts kļūst arvien plašāks un risinājumi komplicētāki, ir nepieciešama arī profesionālāka attieksme pret būvdarbu procesu. Būvprojekta realizācijas laikā bieži vien rodas neparedzēti vai arī apzināti apstākļi, kuru ieviešana var radīt būtiskas atkāpes no definētajiem rādītājiem vai arī ilgtermiņā radīt neatgriezeniskus ēkas bojājumus, kuru novēršanai turpmākajā gaitā kādai no būvprocesā iesaistītajām pusēm radīs būtiskus finansiālus zaudējumus.

Apkopojot jau realizēto objektu pieredzi, ir pierādījies, ka ieguvumi no papildu kvalitātes kontroles būvdarbu (un projektēšanas) procesā ir ļoti efektīvi un nepieciešami, lai sasniegtu kvalitatīvu galarezultātu, kā arī novērstu iespējamos ēkas bojājumus, piem., no nevēlamiem ūdens tvaika kondensācijas procesiem ēkas būvelementos vai uz lokālveida termiskajiem tiltiem.

Balstoties uz gadiem uzkrāto pieredzi, esam izstrādājuši un ieviesuši realizācijā pakalpojumu, kurš nodrošina nepārtrauktu kvalitātes kontroli pār ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesus ietekmējošām aktivitātēm.

Vairāk par pakalpojuma nozīmi un efektivitāti skatīt šeit

Būvējot energoefektīvu ēku kā pašsaprotamai parādībai ir jābūt papildu speciālistu piesaistei ar specifiskām zināšanām tieši energoefektīvu ēku būvniecības darbu kvalitātes kontrolei!