Energoefektivitātes kvalitātes kontrole

  • BlowerDoor tests

Ēku gaiscaurlaidības rādītāju noteikšana izmantojot modernāko BlowerDoor aprīkojumu. Ēku gaiscaurlaidības rādītāju noteikšana, esošām ēkām, lai novērtētu to energoefektivitātes kvalitāti. Jaunbūvju gaiscaurlaidības rādītāju noteikšana, lai novērtētu to atbilstību LBN 002-15 un projekta prasībām. Pārbaudes veikšana ēku būvniecības procesā, lai kontrolētu ēkas blīvēšanas darbu kvalitāti.
Pārbaužu veikšana tiek veikta saskaņā ar standarta LVS EN ISO 9972 prasībām. Defektīvo vietu identificēšanai papildu tiek izmantots gaisa plūsmas mērītājs (anemometrs), “dūmu plūsmas” ģenerators un termogrāfs.
Papildu mērījumam tiek nodrošinātas arī konsultācijas par identificēto defektīvo vietu novēršanas iespējām un risinājumiem.
BlowerDoor testu nodrošinām dažādās detalizācijas pakāpēs atbilstoši C, C+, B, B+, A un A+ klasifikācijai.

Ieskats BlowerDoor testa veikšanā, skatīt šeit

  • Termogrāfija

Veicam ēku un inženiertehniskā aprīkojuma termogrāfisko apsekojumu izmantojot augstas izšķirtspējas aprīkojumu.

  • Būvdefektu ekspertīzes

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu izvērtējumu objektos, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus! Nodrošinām arī priekšlikumu izstrādi identificēto defektu novēršanai.

  • Būvprojektu ekspertīzes

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītu risinājumu izvērtējumu projektēšanas stadijā, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus! Nodrošinām arī priekšlikumu izstrādi identificēto projekta risinājumu nepilnību novēršanai.

  • Būvdarbu kvalitātes kontrole

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītu darbu kvalitātes kontroli ēku būvniecības un renovācijas stadijā, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus! Nodrošinām arī priekšlikumu izstrādi identificēto defektu novēršanai.