Energoefektivitātes aprēķini

  • Siltumtehniskie aprēķini

Būvelementu siltuma caurlaidības koeficientu (U-vērtība) W/m2K aprēķini atbilstoši standartu LVS EN ISO 6946, LVS EN ISO 13370 prasībām.

  • Kondensācijas riska aprēķini

Būvelementu ūdens tvaika kondensācijas risku novērtējums saskaņā ar standarta LVS EN ISO 13788 “Ēku būvmateriālu un būvelementu higrosiltumtehniskās īpašības. Iekšējās virsmas temperatūra kritiskā virsmas mitruma un iekšējās kondensācijas novēršanai. Aprēķina metodes” prasībām. Kā arī atbilstoši standarta LVS EN 15026:2007 “Ēku daļu un ēku elementu higrotermiskais izpildījums. Mitruma pārneses novērtēšana ar skaitlisko modelēšanu” prasībām.
Mitruma plūsmas būvelementā dinamiskās simulācijas procesa vizuālu piemēru skatīt šeit

  • Termisko tiltu aprēķini

Būvelementu termisko tiltu aprēķini saskaņā ar standarta LVS EN ISO 10211 “Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini” prasībām.

  • Energosertifikācija un energoaudits

Ēku energosertifikācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”.

  • Energoefektīvu un pasīvu ēku projektu aprēķini

Ēku energobilances aprēķini atbilstoši “Passive house Institūta” aprēķina metodikai izmantojot PHPP (Passive House Planning Package) aprēķina metodiku.

wufi analize
wufi analize