Energoefektivitātes aprēķini

  • Siltumtehniskie aprēķini

Siltumizolācijas slāņa biezuma, būvelementu siltuma caurlaidības koeficientu (U-vērtība) W/m2K aprēķini atbilstoši saistošajiem standartiem:
– sienām, jumtiem un grīdām, kas ir saskarē ar āra gaisu, – saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2017 “Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017)”;
– grīdām, kam nav saskares ar āra gaisu, − saskaņā ar standartu LVS EN ISO 13370:2017 “Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 13370:2017)”;
– logiem un durvīm – saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10077-1:2017 “Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1. daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017)” un LVS EN ISO 10077-2:2017 “Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2. daļa: Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-2:2017)”

  • Kondensācijas riska aprēķini

Detalizēti būvelementu kondensācijas riska aprēķini atbilstoši LBN 002-19 prasībām. Nodrošinām visu nepieciešamo kritēriju izvērtējumu saskaņā ar LBN 002-19 prasībām pēc kurām būves elementu projektē un izbūvē tā, lai:
– mitruma uzkrāšanās bilance būves elementā gada laikā nav pozitīva;
– ārsienas būves elementiem mitruma žūšanas rezerve gada laikā ir vismaz 100 g/m2, jumta būves elementiem – vismaz 200 g/m2;
– netiek pārsniegts būves elementa slāņu materiālu maksimāli iespējamais absorbētā ūdens daudzums;
– ūdens tvaika kondensāta daudzums nepārsniedz 400 g/m2 uz mitrumu neabsorbējošām virsmām, lai izvairītos no ūdens pilienu tecēšanas;
– kopējais kondensāta daudzums gada apkures sezonas laikā nepārsniedz 1 kg/m2;
– kokmateriāliem mitruma daudzums summāri pieaug ne vairāk kā par 5 % no to masas, koksni saturošiem materiāliem mitruma daudzums pieaug ne vairāk kā par 3 % no to masas;
– novērtējot būves elementa ilgtermiņa mitruma bojājumu drošību, novērtējums ietver būves elementu slāņu mitruma daudzumu, kā arī ēkas gaiscaurlaidības radīto mitruma pārnesi būves elementā.

Izstrādājam aprēķinus arī būvprojektu un būvdefektu ekspertīzes vajadzībām. Analīzes ietvaros iespējams novērtēt mitruma procesus būvelementā ne tikai viena gada ietvaros, bet arī vairāku gadu periodam, kā arī pelējuma veidošanās iespējamību un materiāla siltuma caurlaidības rādītāju izmaiņas mitruma ietekmē.

Būvelementu ūdens tvaika kondensācijas risku novērtējumi tiek izstrādāti saskaņā ar standarta LVS EN ISO 13788 “Ēku būvmateriālu un būvelementu higrosiltumtehniskās īpašības. Iekšējās virsmas temperatūra kritiskā virsmas mitruma un iekšējās kondensācijas novēršanai. Aprēķina metodes” prasībām. Kā arī atbilstoši standarta LVS EN 15026:2007 “Ēku daļu un ēku elementu higrotermiskais izpildījums. Mitruma pārneses novērtēšana ar skaitlisko modelēšanu” prasībām.
Mitruma plūsmas būvelementā dinamiskās simulācijas procesa vizuālu piemēru skatīt šeit

  • Termisko tiltu aprēķini

Izstrādājam detalizētus termisko tiltu (aukstuma tiltu) aprēķinus izmantojot specializētas un verificētas aprēķina programmas. Veicam aukstuma tiltu aprēķinus energoefektīvu un Pasīvo ēku projektu izstrādei, kā arī aprēķinam mezglus uz atbilstību LBN 002-19 prasībām. Aprēķinām gan termiskā tilta “psī” vērtības, gan arī pārbaudām termiskā tilta vietu kritisko virsmas relatīvo mitrumu atbilstoši standartā LVS EN ISO 13788:2013 “Ēku būvmateriālu un būves elementu higrosiltumtehniskās īpašības. Iekšējās virsmas temperatūra kritiskā virsmas mitruma un iekšējās kondensācijas novēršanai. Aprēķina metodes (ISO 13788:2012)” definētajai aprēķina metodikai un pieļaujamām robežvērtībām.

Izstrādājam aukstuma tiltu aprēķinus arī būvprojektu un būvdefektu ekspertīžu vajadzībām.

Būvelementu termisko tiltu aprēķini tiek izstrādāti saskaņā ar standarta LVS EN ISO 10211 “Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini” prasībām.

  • Energosertifikācija un energoaudits

Ēku un būvprojektu energosertifikācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”. Valsts, pašvaldības ēku, kā arī ražošanas ēku un procesu energoauditu izstrāde atbilstoši dažādām Eiropas struktūrfondu programmu prasībām (KPFI, EKII, CFLA utt). Energoauditu izstrāde uzņēmumiem, kuri atbilst “lielo elektroenerģijas patērētāju” kritērijiem.

  • Energoefektīvu, gandrīz nulles enerģijas ēku un pasīvu ēku projektu aprēķini

Ēku energobilances sastādīšanas aprēķini atbilstoši Latvijas likumdošanas energoefektīvu ēku projektēšanas prasībām (A, B klase), gandrīz nulles enerģijas ēku kritērijiem, Nearly Zero Energy Buildings (nZEB) vai pasīvo ēku projektēšanas prasībām. Aprēķinus izstrādājam atbilstoši starptautiskajiem standartiem vai arī balstoties uz “Passive house Institute” aprēķina metodiku, izmantojot PHPP (Passive House Planning Package). Izstrādājam aprēķinus gan privātmājām, gan arī dažāda funkcionālā pielietojuma publiskajām ēkām.

wufi analize
wufi analize